Çevre Danışmanlık, Çevre Danışmanlık Firmaları, Çevre Danışmanlığı, Çevre Danışmanlık Şirketleri, Aık Yönetimi, ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi, Toprak Kirliliği Tespiti, Toprak Kirliliği, Kirli Toprak Temizlenmesi, Baca Gazı Filtre Sistemleri, Çevre Görevlisi Danışmanlığı, Çevre Mühendisliği, Çevresel Planlama, Çevresel Risk Analizi, Endüstriyel Atık Yönetimi, Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları, Endüstriyel Kazalar, Toz Filtre Sistemleri, Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik, Madencilik Danışmanlığı

ABECE Çevre Danışmanlığı | Çevre Danışmanlık, Çevre İzni, Toprak Kirliliği, ÇED

Atık Yönetim Planınızı Oluşturalım

Atık Yönetim Planınızı Oluşturalımatik_yonetimi

Bilindiği gibi atık üreticileri, ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak atık yönetim planını hazırlamakla ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine sunmakla yükümlüdür.

ABECE ÇEVRE olarak,

 • İşletmenizi ziyaret ederek, üretiminizi inceleyelim,
 • Atık Yönetimi için Yetkili/Sorumlusunu belirleyelim,
 • Geçici Atık Depolama Sahasının Kurulması için genel şartları anlatalım,
 • Atıklarınızı Tanımlayalım,
 • Atık Önleme ve Azaltma Yöntemlerinin Değerlendirelim,
 • Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanmasını sağlayalım,
 • Personelinize Sertifikalı Eğitimler düzenleyelim,
 • Atıkların Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım adımlarını tanımlayalım,
 • Atıkların Nihai Bertaraf için sizleri lisanslı tesislere yönlendirelim.
 • Endüstriyel Atık Yönetim Planınızı hazırlayalım ve onayını alalım.

Atık Yönetim Planınızı Oluşturalım

Atık Yönetimi Yönetmeliği 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülükleri şöyledir.

 • Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,
 • Atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamakla,
 • Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak sunmakla,
 • Ürettiği atıklar için Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda kayıt tutmak ve uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,
 • Belediye atıklarını, ilgili mevzuat kapsamında toplama, taşıma ve bertaraf yükümlülüğü verilmiş kurum ve kuruluşların belirlediği şekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza ederek, toplamaya hazır etmekle,
 • Bu Yönetmeliğin ek-4’ünde (M) işareti ile tanımlanan ve ek-3/B’de belirtilen özellikleri içermediği iddia edilen atıkların Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılan analizlerle tehlikesiz olduğunu belgelemekle,
 • Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin alınması zorunlu olan geçici depolama alanları için il müdürlüğünden izin almakla,
 • Atıklarını bu Yönetmelik hükümleri ve Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle,
 • Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla, askeri birlik ve kurumlar ise yazılı olarak belirtilen sürede Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca Bakanlığa göndermek ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,
 • Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) kullanımı zorunlu olan atıklar için UATF kullanarak atık işleme tesislerine göndermekle ve ilgili iş ve işlemlere uymakla,
 • Atık işleme tesisinin atığı kabul etmemesi durumunda, taşıyıcıyı başka bir tesise yönlendirmekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini sağlayarak, uygun bir tesiste atığın işlenmesini sağlamakla,
 • Ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanlarının eğitimini sağlamakla, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla,
 • Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,
 • Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda il müdürlüğünü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu il müdürlüğüne 3 iş günü içinde sunmakla,
 • Yan ürün olarak değerlendirilebilecek bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan özelliklere haiz atıklar için uygunluk almak üzere Bakanlığa başvurmakla,
 • Atığın niteliğinin belirlenmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Çevre danışmanlık, Toprak Kirliliği, ÇED, Atık Yönetimi, Baca Gazı Filtre veya
Çevresel Planlamaya mı ihtiyacınız var ?

Hemen Sizi Arayalım