Çevre Danışmanlık, Çevre Danışmanlık Firmaları, Çevre Danışmanlığı, Çevre Danışmanlık Şirketleri, Aık Yönetimi, ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi, Toprak Kirliliği Tespiti, Toprak Kirliliği, Kirli Toprak Temizlenmesi, Baca Gazı Filtre Sistemleri, Çevre Görevlisi Danışmanlığı, Çevre Mühendisliği, Çevresel Planlama, Çevresel Risk Analizi, Endüstriyel Atık Yönetimi, Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları, Endüstriyel Kazalar, Toz Filtre Sistemleri, Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik, Madencilik Danışmanlığı

ABECE Çevre Danışmanlığı | Çevre Danışmanlık,  Çevre İzni, Toprak Kirliliği, ÇED

ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı

ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı

ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı yayınlanmıştır. İlgili taslak aşağıdadır:

ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, hazırlamak ve sunmak için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşlara ÇED Yeterlik Belgesi verilmesi, yükümlülükleri ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, hazırlayacak kurum/kuruluşlarda aranacak şartları, başvuruların değerlendirilmesi, ÇED Yeterlik Belgesinin verilmesi, vize edilmesi, askıya alınması, iptali ve denetimi ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,  25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 26 ncı ve 28 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

  1. a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
  2. b) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,
  3. c) ÇED gerekli değildir kararı: Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projeler hakkında yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararını,

ç) ÇED raporu: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen bir proje için belirlenen Özel Formata göre hazırlanacak raporu,

d)ÇED yeterlik belgesi: Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşlara verilen belgeyi,

  1. e) Genel müdürlük: Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nü,
  2. f) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü,
  3. g) Proje Tanıtım Dosyası (PTD): Seçme Eleme kriterlerine tabi projelere, ÇED uygulamasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacı ile hazırlanan dosyayı,

ğ) Proje personeli: ÇED Yönetmeliği kapsamında sunulan rapor veya dosyalarda, inceleme değerlendirme sürecinde projeye özgü Bakanlık/İl Müdürlüğünce talep edilen meslekteki personeli,

  1. h) Tebliğ: ÇED Yeterlik Tebliği’ni

ifade eder.

Yeterlik belgesi başvurularında aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşların;

(a) Kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili konularda en az beş yıl çalışmış ve en az iki adedi ÇED Raporu olmak üzere toplamda en az yirmi beş ÇED Raporu veya PTD hazırlanmasında görev almış olan en az bir çevre mühendisini sürekli olarak istihdam etmeleri,

(b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen meslek grubu haricinde, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili konularda en az beş yıl çalışmış ve en az iki adedi ÇED Raporu olmak üzere toplamda en az yirmi beş ÇED Raporu veya PTD hazırlanmasında görev almış, en az ikisi birbirinden farklı meslek grubundan olmak üzere aşağıda belirtilen meslek gruplarından lisans düzeyinde mezun olmuş en az üç personeli sürekli olarak istihdam etmeleri,

1) Mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olanlar,

2) Fakülte, akademi veya dört yıllık yüksekokul veya fen-edebiyat fakültelerinin; fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji bölümleri ile ziraat, peyzaj mimarlığı, jeoloji, hidrojeoloji, zooloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar,

3) Fakülte, akademi veya dört yıllık yüksekokulların; arkeoloji, veteriner hekim, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat, ekonometri, sosyoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar,

(c) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre görevlendirilen personel haricinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi kapsamında en az üç yıl çalışmış ve bu bentlerden herhangi birinde en az beş adet ÇED Raporu hazırlanmasında görev almış olan en az bir rapor koordinatörünü sürekli olarak istihdam etmeleri,

(ç) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen personelin haricinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendinde adı geçen meslek gruplarından tecrübelerine bakılmaksızın en az bir personeli sürekli olarak istihdam etmeleri,

zorunludur.

(2) En az dört yıllık üniversite mezunu olup, Bakanlık, Mülga Çevre Bakanlığı ve/veya Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nın merkez veya taşra teşkilatlarının çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre yeterlik, çevre izin-lisans ve çevre denetim, çevre koruma ile ilgili teknik birimlerinde çevre mevzuatı kapsamında en az 8 (sekiz) yıl çalışmış personelden;

  1. a) Çevre mühendisi olanlar, bu maddenin birinci fıkrasının (a) veya (c) bendi kapsamında görev alabilir.
  2. b) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan meslek gruplarına sahip personel, bu maddenin birinci fıkrasının (b) veya (c) bendi kapsamında görev alabilirler.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentleri kapsamında istihdam edilen tüm personel, herhangi bir kurum/kuruluşta görev alamaz.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen PTD’ ler, PTD’ lerin Yeterlik Belgesi Tebliği kapsamına alındığı 1/9/2008 tarihinden itibaren Bakanlığa sunulan projelere ilişkin PTD’ leri kapsamaktadır.”

Yeterlik belgesi başvurusunda sunulacak belgeler

MADDE 6 – (1) ÇED Yeterlik belgesi almak isteyen kurum ve/veya kuruluş, unvan, adres ve iletişim bilgilerini içeren başvuru formu ile elektronik ortamdan başvurur. Başvuru formuna aşağıdaki belgelerin asıllarını veya ilgili Resmi kurumlarca onaylanmış örnekleri eklenir. Bakanlık belgeleri elektronik ortamdan alır veya ilgililerden sisteme yüklenmesini ister.

a)Kurum/kuruluşun, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan çevre ve/veya ÇED konusunda mühendislik, müşavirlik, araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor ve benzeri çalışma konularını belgeleyen kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü,

b)Başvuru yılına ait Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak sicil belgesi veya sicil kaydı,

c)Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ve ilgili meslek odalarından herhangi birinden alınan mühendislik-müşavirlik belgesi veya büro tescil belgesi,

ç)Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında istihdam edilen personelin mezuniyet belgesi, çevre ile ilgili konularda iş tecrübesini gösterir belge/belgeler, bu Tebliğin 5 inci maddesinin; birinci fıkrasının (a) veya (b) belirtilen sayıda ÇED Raporu/PTD hazırlanmasında görev aldığına dair belge, SGK sigortalı işe giriş bildirgesi veya şirket ortağı ise ortak olduğuna dair belge,

d)Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında istihdam edilen personelin mezuniyet belgesi, bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tecrübe belgesi ve aynı fıkrada belirtilen sayıda ÇED Raporu hazırlanmasında görev aldığına dair belge ve SGK sigortalı işe giriş bildirgesi veya şirket ortağı ise ortak olduğuna dair belge,

e)Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında istihdam edilen personelin mezuniyet belgesi ve SGK sigortalı işe giriş bildirgesi veya şirket ortağı ise ortak olduğuna dair belge,

f)Başvuru bedellerinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılması

istenir.

(2) Kamu kurumlarından başvuru sırasında bu maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f) bendinde belirtilen belgeler istenir. Bu kuruluşlarda çalışan personelden SGK sigortalı işe giriş bildirgesi istenmez. Kamu Kurumlarından bu madde kapsamında istenen belgelerde yetkili kurum onayı yeterlidir.

(3) ÇED Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlarda hissedar olanlar belgenin geçerlilik süresi içerisinde ÇED Yeterlik Belgesi almış başka bir kurum/kuruluşta hissedar olamaz.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Elektronik ortamda sunulan belgelerin doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâlinde Bakanlık asıllarını isteyebilir.

(2) Başvurular Bakanlık tarafından değerlendirilir. Başvurunun uygun bulunması durumunda kurum/kuruluşa ÇED Yeterlik Belgesi düzenlenir. Bu Tebliğin 6 ncı maddesinde istenilen bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması halinde, eksikliklerin yirmi gün içerisinde tamamlanması başvuru sahibinden istenir, tamamlanmaması hâlinde başvuru reddedilir.

Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) ÇED Başvuru Dosyası veya ÇED Raporunu veya PTD’yi hazırlama aşamasında, yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşlar, bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen personelden en az birini faaliyet yerini incelemek üzere İl Müdürlüğüne yazılı bilgi vermek suretiyle proje alanına göndermekle,

(2) Bakanlık veya İl Müdürlüğünce projenin yeri, türü ve özelliğine göre talep edilen 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen personel haricinde asgari lisans seviyesinde eğitim görmüş ve mesleğinde en az üç yıl tecrübeli proje personelini görevlendirmek ve sorumlu olduğu bölümü imzalatmakla, istenildiğinde İnceleme Değerlendirme Komisyonuna katılımını sağlamakla,

(3) Kurum/kuruluşlar bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen personel sayısının eksilmesi halinde, eksilen personel yerine istihdam edilmek üzere, bu Tebliğin 5 inci maddesindeki şartlara uygun personeli, otuz gün içerisinde Bakanlığa bildirmekle,

(4) Tebliğin 6’ncı maddesinde sayılan belgelerde değişiklik olması durumunda, değişiklik tarihinden itibaren otuz takvim günü içinde Bakanlığa başvurmakla,

(5) ÇED Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşun ortaklarının değişmesi halinde 30 takvim günü içerisinde değişikliği gösteren belgeleri Bakanlığa sunmakla,

(6) ÇED Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar hazırlayacakları tüm PTD veya ÇED Başvuru Dosyası veya ÇED Raporu için bu tebliğin Ek-1’inde örneği verilen personel tablosunu tebliğin beşinci maddesinde belirtilen asgari sayıdaki personel ve varsa proje personeli için doldurup tabloda yer alan kişilerin imzası ile birlikte sunmakla ve personel tablosunu rapora eklemekle,

(7) ÇED Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar hazırlayacakları tüm PTD veya ÇED Başvuru Dosyası veya ÇED Raporunu ÇED Yönetmeliğinde belirtilen süreler içerisinde gerekli düzenlemeleri yaparak ilgili belgelerle birlikte sunmakla,

(8) ÇED Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar hazırlayacakları tüm PTD veya ÇED Başvuru Dosyası veya ÇED Raporunda ÇED Yönetmeliği kapsamında hazırlanmış herhangi bir rapor ya da dosyadan kaynak göstermeden alıntı yapmamakla, projenin konusu ile ilgisi olmayan bilgilere yer vermemekle, sunulacak olan tüm belgelerde yanıltıcı bilgi ve/veya belgelere yer vermemekle,

(9) ÇED Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar hazırlayacakları tüm PTD veya ÇED Başvuru Dosyası veya ÇED Raporunda başkası yerine imza atılarak sunmamakla,

(10) ÇED Başvuru Dosyası/ÇED Raporunda imzaları bulunan rapor koordinatörü ile beraber en az bir ÇED Yeterlik Personelinin Halkın Katılımı Toplantısı ve İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantılarına katılımını sağlamakla,

(11) Rapor koordinatörü ÇED Başvuru Dosyasının veya ÇED Raporunun veya PTD’nin tamamında yer alan bilgilerin, diğer personel ise sorumlu olduğu bölümdeki bilgilerin doğruluğunu sağlamakla

yükümlüdür.

Diğer yükümlülükler ve hususlar

MADDE 9 – (1) Bakanlıkla yapılacak tüm yazışmalarda Bakanlık kayıtları esas alınır.

(2) Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinde ÇED sürecini yürüten personel, bağlı olduğu Şube Müdürü ve Daire Başkanından oluşturulan ÇED İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından her bir proje için bu Tebliğin Ek-2 sinde bulunan ÇED Süreci Değerlendirme Formu doldurularak ilgili birime iletilir. ÇED Yeterlik Belgesine sahip kurum/kuruluşlar, hazırlamış olduğu raporlara ait ÇED Süreci Değerlendirme Formlarından en az yetmiş puan almalıdır.

(3) Kurum/kuruluşun veya şubelerin Yeterlik Belgesinin iptal edilmesi, askıya alınması veya kapanması halinde, bu durumun Bakanlıkça proje sahibine resmi yazıyla ve/veya e-ÇED sistemi üzerinden bildirilmesinden itibaren doksan takvim günü içerisinde, proje sahibi istediği takdirde, Yeterlik Belgesi almış diğer kurum/kuruluşlardan herhangi biriyle sözleşme yapıp Bakanlığa bildirerek ÇED sürecini kaldığı yerden devam ettirebilir.

ÇED Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların denetlenmesi, belgelerinin iptali ve askıya alınması

MADDE 10 – (1)  ÇED Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar, yeterlik şartları kapsamında Bakanlıkça ya da Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde İl Müdürlüğünce denetlenir. ÇED Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşa yapılan haberli denetimlerde, imzaya yetkili sorumlunun ve talep edilmesi halinde istenilen personelin hazır bulundurulması, istenilen bilgi ve belgelerin ibrazı zorunludur.

(2) Kurum/kuruluşların, ÇED Yeterlik Belgesini almasına esas bilgi ve belgelerinin yanlış, yanıltıcı ya da gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilir.

(3) Bu Tebliğin Ek-3’ünde örneği verilen ceza puanı tablosuna göre, bir vize süresi içerisinde yüz ceza puanına ulaşılması halinde kurum/kuruluşun ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilir. Kurum/kuruluşun ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilmesi durumunda şubesinin/şubelerinin ÇED Yeterlik Belgesi de iptal edilir.

(4) ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilen kurum/kuruluş iptal süresince bu Tebliğ kapsamında devam eden iş ve işlemler dışında yeni iş ve işlemler gerçekleştiremez; bu süre içerisinde ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilen sermaye şirketi hissedarlarından herhangi birisi yeni bir Yeterlik kurum/kuruluşu için müracaatta bulunamaz, mevcut ve/veya yeni bir Yeterlik kurum/kuruluşunda hissedar olamaz, tebliğe konu faaliyetleri yürütemez.

(5) ÇED Yeterlik Belgesine sahip kurum/kuruluşların ÇED Yeterlik Belgesi almamış şube/ temsilcilik/irtibat bürosu üzerinden Tebliğe konu faaliyetleri yürüttüğünün tespiti halinde Yeterlik Belgesi iptal edilir.

(6) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentleri kapsamında istihdam edilen personelin başka bir kurum/kuruluşta çalıştığının tespiti halinde, ilgili personel iki yıl süre ile Yeterlik Belgesi alan hiçbir kurum/kuruluşta görev yapamaz.

(7) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen asgari şartları yerine getiremeyen ve Yeterlik şartlarını otuz takvim günü içerisinde sağlayamayan kurum/kuruluşun ÇED Yeterlik Belgesi, şartları yerine getirene kadar askıya alınır. Personel eksikliğinin giderildiğine ilişkin belgelerin Bakanlıkça onaylanmasını müteakip mevcut ÇED Yeterlik Belgesi vize süresi sonuna kadar tekrar devam eder. ÇED Yeterlik Belgesi askıya alınan kurum/kuruluş askı süresince bu Tebliğ kapsamında devam eden iş ve işlemler dışında yeni iş ve işlemler gerçekleştiremez.

(8) ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilen kurum/kuruluş, iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile bu belgeyi almak için başvuru yapamaz.

(9) ÇED Yeterlik Belgesi alan, askıya alınan veya iptal edilen kurum/kuruluşlar Bakanlık internet sayfasında yayımlanır.

ÇED Yeterlik Belgesi süresi, vize edilmesi ve belgedeki değişiklikler

MADDE 11 – (1) ÇED Yeterlik Belgesinin geçerlilik süresi verildiği tarihten itibaren dört yıldır.

(2) Vize işlemleri için, mevcut ÇED Yeterlik Belgesinin geçerlik süresinin bitiminden en az otuz gün öncesinden, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bendinde belirtilen yeni başvuru yılına ait belgeler ve mevcut ÇED Yeterlik Belgesi ile birlikte Bakanlığa başvurulması ve Tebliğin 5. Maddesinde belirtilen şartların sağlanması gereklidir. Belgenin geçerlilik süresi bitiminden sonra vize başvurusu yapılamaz. Vize başvurusunun, belgenin geçerlik süresinin son 30 günü içerisinde yapılması durumunda vize bedeli; Yeterlik Başvurusu belge bedelinin % 50 fazlasıyla alınır.

(3) ÇED Yeterlik Belgesine sahip kurum/kuruluşun unvan/adres değişikliği olması durumunda, kurumlarda resmi yazı, kuruluşlarda söz konusu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olduğuna dair belge ile bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen belgeyle birlikte otuz gün içerisinde Bakanlığa başvurması gerekmektedir. Yeni adres bilgilerini içerir ÇED Yeterlik Belgesi mevcut vize tarihi esas alınarak Bakanlıkça düzenlenir.

Şube, devir, temsilcilik ve irtibat bürosu

MADDE 12 – (1) Yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşların şube açabilmeleri için yeterlik belgesi alırken çalıştırmayı taahhüt ettiği personelin dışında bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen koşulları taşıyan en az iki personeli şubelerinde sürekli olarak istihdam etmeleri ve şubenin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması gerekmektedir.

(2)Yeterlik Belgesi; herhangi bir kurum/kuruluşa, kişi ya da kişilere kiralanamaz, devredilemez, kullanımına izin verilemez, satılamaz.

(3) Yeterlik Belgesine sahip kurum/kuruluşlar, Yeterlik Belgesi almamış şube üzerinden, Tebliğe konu faaliyetleri yürütemez,  temsilcilik ve irtibat bürosu açamaz.

Başvuru bedeli

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre kurum/kuruluşların; Yeterlik Belgesi, vize, unvan değişikliği, adres değişikliği, kayıp, çalıntı v.b. nedenlerle belge yenileme, şube başvurusu ile birlikte Bakanlıkça tespit edilecek başvuru bedelinin yatırılması zorunludur.

Ceza puanı

MADDE 14 – (1) Ceza puanı uygulaması, Çevre Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen cezaların uygulanmasına engel teşkil etmez.

(2) Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda bu tebliğin Ek-3’ Ceza Puan Tablosunda yer alan ceza puanları uygulanır.

(3) ÇED Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluş/şubenin ceza puanının vize süresi içerisinde 100 puana ulaşması durumunda ÇED Yeterlik Belgesi iptal edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 18/12/2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeterlik Belgesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Önceki yeterlik belgelerinin geçerlik süreleri

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Yeterlik Belgesi alarak faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar asgari yeterlik personeli şartını altı ay içerisinde sağlamakla yükümlüdür. Altı ay içerisinde sağlamaması durumunda belgesi askıya alınır.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde vize süreleri dolan Yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşlar vize süresi içerisinde yeniden müracaat etmeleri halinde bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

(3) Yeterlik Belgesi almış kurum/kuruluşların bu Tebliğin yayımlandığı tarihte geçerliliği devam eden ceza puanları, yüzlük puan sistemine göre aktarılır.

(4) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 18.12.2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeterlik Belgesi Tebliği uyarınca, Yeterlik Belgesine sahip kurum/kuruluşlarda çalışması iki yıl süre ile yasaklanan personel müracaat etmeleri halinde bu Tebliğ hükümlerine göre yeniden değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Kaynak ve yönetmeliğin ekleri için: https://ced.csb.gov.tr/taslak-yonetmelikler-tebligler-kriterler-i-476

Çevre danışmanlık, Toprak Kirliliği, ÇED, Atık Yönetimi, Baca Gazı Filtre veya
Çevresel Planlamaya mı ihtiyacınız var ?

Hemen Sizi Arayalım