Çevre Danışmanlık, Çevre Danışmanlık Firmaları, Çevre Danışmanlığı, Çevre Danışmanlık Şirketleri, Aık Yönetimi, ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi, Toprak Kirliliği Tespiti, Toprak Kirliliği, Kirli Toprak Temizlenmesi, Baca Gazı Filtre Sistemleri, Çevre Görevlisi Danışmanlığı, Çevre Mühendisliği, Çevresel Planlama, Çevresel Risk Analizi, Endüstriyel Atık Yönetimi, Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları, Endüstriyel Kazalar, Toz Filtre Sistemleri, Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik, Madencilik Danışmanlığı

ABECE Çevre Danışmanlığı | Çevre Danışmanlık, Çevre İzni, Toprak Kirliliği, ÇED

Toprak Kirliliği Tespiti

  Toprak Kirliliği Tespiti Hizmeti için bizi arayın

  Toprak Kirliliği Tespiti

  abccevre-toprak-kililigi

  Toprak: Yerküreyi ince bir tabaka halinde kaplayan kayaçların, fiziksel ve kimyasal prosesler sonucunda parçalanması, ayrışması ve zaman içerisinde sayısız mikroskobik ve makroskobik organizma ve bitki kalıntılarının birikmesi sonucunda oluşan bir doğal kaynaktır.
  Toprak Kirliliği: Toprak kirliliği, katı, sıvı ve radyoaktif artık ve kirleticiler tarafından toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır. Toprağın hem yer altı suları ile olan ilişkisi, hem beslenme açısından gıdalar ile olan doğrudan ilişkisi, hem de içeriğindeki canlı organizmaların hayati faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz açısından önemi,  toprak kirlenmesinin ne derece ciddi olduğunu göstermektedir.

  Toprak kirlenmesinin önlenmesi için ülkemizde 08.06.2010 Tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

  Yönetmeliğin amacı: Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemektir.

  Toprak Kirliliğine Neden Olan Faaliyetler:

  Üretimi sonucu toprak kirliliğine neden olma potansiyeli olan bütün firmalar (Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listelerinde belirtilen) ile yönetmelikte öncelik verilen aşağıdaki sektörler toprak kirliliği tespitini yaptırmak mecburiyetinde olup varsa neden oldukları kirlenmeyi temizletmekle yükümlüdürler. Firmalar yönetmelikte Nace Rev.2 kodlarına göre sınıflandırılmışlardır.

  1.  Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (BEKKY), Ek- 1 Bölüm 1’de belirtilen miktarlara eşit veya daha fazla tehlikeli kimyasal barındıran veya barındırmış tesisler
  2. Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (IED) (IPPC), Ek 1’de listelenen aktiviteler
  3. Havaalanları
  4. Limanlar
  5. Eski askeri sahalar
  6. Petrol ve dolum istasyonları
  7. Kuru Temizlemeciler
  8. 2006/21/EC Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi’nde tanımlanan ekstraktif atık tesisleri de dahil olmak üzere 96/82/EC Konsey Direktifi kapsamında olmayan maden işletmeleri
  9. 1999/31/EC Konsey Direktifi’nde tanımlanan atık depolama alanları
  10.  Atıksu arıtma tesisleri
  11. Tehlikeli maddelerin taşındığı boru hatları
  toprak-kirliligi
  Faaliyetlerin Yükümlülükleri ve Teşhis ve Kayıt Sistemi:

  Tesis ve faaliyetler 2 farklı mekanizma ile envanter sistemine kayıt olmaktadırlar:

  1. Yönetmelik Ek-2 listesinde yer alan “Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler” için aynı yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Faaliyet Ön Bilgi Formlarını doldurarak İl Çevre Müdürlüklerine başvurmaları durumunda (Yönetmelik gereğince mecburi bildirim)

  2. Denetim, afet, kaza veya şikayetler nedeniyle yapılacak bildirimler ile envanter sistemine kayıt olmaktadırlar.

  Envanter sistemine kayıt olan tesis veya faaliyetler için yapılacak çalışmanın boyutuna göre “Birinci Aşama Değerlendirme (BAD)”, “İkinci Aşama Değerlendirme (İAD)” ve “Temizleme” işlemleri gerçekleştirilmektedir.

  Birinci Aşama Değerlendirme (BAD): Kirlilik şüphesinin gerçekçi mi olduğunun araştırıldığı, sahanın ayrıntılı olarak incelendiği aşamadır. Bu aşama neticesinde tesis veya faaliyetin bulunduğu saha için “Takip Gerektirmeyen Saha”, “Takip Gerektiren Saha” veya “Temizlenmesi Gereken Saha” olmak üzere 3 farklı sonuca ulaşılabilmektedir.

  İkinci Aşama Değerlendirme (İAD): Birinci Aşama Değerlendirme (BAD) neticesinde saha “Takip Gerektiren Saha” olarak tespit edilmiş ise sahanın temizlenmesinin gerekli olup olmadığının incelendiği aşamadır. Bu aşamada saha ve çevresi ayrıntılı olarak etüt edilmekte, sahanın bulunduğu alana özgü veriler risk değerlendirmesi için hidrojeolojik, iklim, topoğrafya, toprak özellikleri vb. veriler ile detaylı olarak modelleme çalışmaları ile irdelenmektedir.

  Temizleme: Birinci Aşama Değerlendirme (BAD) ve İkinci Aşama Değerlendirme (İAD) çalışmaları neticesinde temizlenmesine karar verilen sahanın temizlendiği aşamadır. Bu aşamada temizlemenin yöntemleri (Saha içerisinde veya saha dışında) ve temizlenecek miktar belirlenmektedir.

  Toprak Kirliliği Tespiti

  toprak-kirliligi

  ABC Grup Çevre ve İş Güvenliği Mühendislik Hizmetleri A.Ş. olarak Türkiye’de Toprak Kirliliği konusunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilk yetki verdiği firmayız. Yetki Belgemize ulaşmak için tıklayın..